Задача NewCircle2

Дано  послідовність  цілих чисел.  Відрізок послідовності утворюють числа, що йдуть в послідовності підряд. Знайти номери чисел, якими починається і закінчується  перший відрізок з максимальною сумою, а також цю суму.

Технічні умови. Програма читає спочатку кількість елементів послідовності, а потім саму цю послідовність. Всі числа в одному рядку, їх розділено пропусками. Гарантовано, що послідовність не порожня, і всі розрахунки можна вести в межах типу longint. Програма виводить  в один рядок 3 числа через пропуск - номера першого і останнього елемента шуканого відрізка і суму чисел відрізку

Приклади

Введення 3 1 5 3 

Виведення 1  3  9

Введення  7 1  2  3 -10 1 2 3

Виведення 1  3  6


Задача NewCircle2

Дана последовательность целых чисел. Отрезок последовательности образуют числа, идущие в ней подряд. Найти номера чисел, которыми начинается и заканчивается первый отрезок с максимальной суммой, а также эту сумму.

Технические условия. Программа читает сначала количество элементов последовательности, а потом и сау последовательность. Все числа в одной сторке, разделенные пробелами. Гарантровано, что последовательность не пустая, а все вычисления можна вести в границых типа longint

Примеры

Ввод 3 1 2  3

Вывод 1  3  9

Ввод  7 1  2  3 -10 1 2 3
Вывод 1 3 6

© LIKT 1998-2018