Íîâàÿ ñòðàíèöà 1
 

Задача CIRCLE2 

Дано довжину кола. Визначити площу круга, обмеженого цим колом.

Вхідні дані
Ви вводите з клавіатури одне дійсне число.

Вихідні дані
Ви виводите на екран одне дійсне число з трьома знаками після коми (без округлення).

Приклад вхідних і вихідних даних
Вхід: 12
Вихід: 11.459Задача CIRCLE2

Дана длина окружности. Определить площадь круга, ограниченного этой окружностью.

Входные данные
Вы вводите с клавиатуры одно вещественное число.

Выходные данные
Вы выводите на экран одно вещественное число с двумя знаками после запятой (без округления).

Пример входных и выходных данных
Вход: 12
Выход: 11.459
 

 

© LIKT 1998-2018