Íîâàÿ ñòðàíèöà 1
 

Задача HEIGHTS  

Дано сторони трикутника а, b, с. Знайти висоти трикутника, радіуси вписаного та описаного кіл.


 

Вхідні дані
Ви вводите з клавіатури три дійсних числа а, b, с.

Вихідні дані
Ви виводите на екран п’ять дійсних чисел з трьома знаками після коми (без округлення).

Приклад вхідних і вихідних даних
Вхід: 23.000   34.000   43.000
Вихід: 33.813   22.873   18.086   21.619   7.777  


Задача HEIGHTS

Даны стороны треугольника а, b, с. Найти высоты треугольника, радиусы вписанной и описанной окружности.


Входные данные
Вы вводите с клавиатуры три вещественных числа а, b, с.

Выходные данные
Вы выводите на экран пять вещественных чисел с тремя знаками после запятой (без округления).

Пример входных и выходных данных
Вход: 23.000   34.000   43.000
Выход: 33.813   22.873   18.086   21.619   7.777
 

 

© LIKT 1998-2018