Задача AreaPlus

Партія Юлі Т. та Петі П. недовго була найбільшою. Після її розколу найбільшою стала партія ФІНГАЛ і одразу прийняла рішення: компенсувати внесок фірми «Еліт-Околиця» у партійну казну ФІНГАЛ-у шляхом надання значних податкових та інших пільг. Зокрема, був прийнятий закон, за яким власники ділянок, куплених у цієї фірми, мають право оскаржувати свої межі лише коли хоча б якась частина ділянки має відразу трьох або більше господарів; якщо ж якусь ділянку чи її частину продали не більше ніж двом власникам, то за новим законом це не є порушенням. Економісти «Еліт-Околиці» підрахували, що навіть такий закон (створений спеціально «під ») все ж не компенсує всіх витрат, тому до закону було внесено доповнення. Суть його зводиться до того, що «Еліт-Околиці» тимчасово дозволяється дотримуватися закону не щодо абсолютно всіх ділянок, а лише щодо 90% 10% ділянок можуть перетинатися і по три одночасно, і по чотири, і т.д.). Журналіст С.Паскаліс  зацікавився подальшою долею «Еліт-Околиці», тож звернувся в НІЩО (Науковий Інститут Щасливого Оболванювання).  Науково  обґрунтований прогноз інституту  стверджував: політична ситуація  стабільна, а отже пільги «Еліт-Околиці», (тобто закон та доповнення)  діятимуть довго, навіть тоді, коли майже всю землю буде продано і доведеться перейти від торгівлі земельними ділянками до торгівлі частинами простору у вигляді прямокутних паралелепіпедів з ребрами, паралельними осям координат. Журналіст попросив приятеля- програміста Б.Пітонніка керуючись цим прогнозом, написати програму, яка за заданими координатами N паралелепіпедних ділянок з’ясовує, який сумарний об’єм вони фактично займають. Але Б. Пітоннік ніколи не брав участі в NetOI і не зумів цього зробити. Допоможіть йому.

Технічні умови: Програма зчитує з клавіатури натуральне число N (2<=N<=100), а далі N груп по 6 цілих чисел – координати протилежних вершин ділянок (-10000<Хі, Уі, Zі <10000). Всі числа вводяться одним рядком через пропуск. Вхідні дані гарантовано відповідають обмеженням, накладеним згаданими законом та доповненням. Програма має вивести на екран одне ціле число – шуканий сумарний об’єм.

Приклад

 Введення

3 0 0 0 10 10 10 19 19 19 9 9 9 20 30 20 30 20 30

Виведення

2999


Задача AreaPlus

 Партия Юли Т. и Пети П. недолго была наибольшей. После ее раскола наибольшей стала партия ФИНГАЛ и сразу приняла решения: компенсировать вклад фирмы "Элит-Окраина" в партийную казну ФИНГАЛ-а путем предоставления значительных налоговых и других льгот. В частности, был принят закон, согласно которому владельцы участков, купленных у этой фирмы, имеют право обжаловать свои границы только если какая-либо часть участка имеет сразу трех или больше хозяев; если же какой-либо участок либо его часть продали не более чем двум владельцам, то по новому закону это не является нарушением. Экономисты "Элит-Окраины" подсчитали, что даже такой закон (созданный специально "под них") все же не компенсирует всех затрат, поэтому в закон внесли дополнение. Суть его сводится к тому, что "Элит-Окраине" временно разрешается соблюдать закон не для абсолютно всех участков, а только для 90% 10% участков могут пересекаться и по три одновременно, и по четыре, и т.д.). Журналист С.Паскалис заинтересовался дальнейшей судьбой "Элит-Окраины", для чего обратился в НИЧО ( Научный Институт Честного Оболванивания). Научно обоснованный прогноз института гласил: политическая ситуация стабильна, и потому льготы "Элит-Окраины", (то есть закон и дополнение) будут действовать долго, даже тогда, когда почти вся земля будет продана и придется перейти от торговли земельными участками к торговле частями пространства в виде прямоугольных параллелепипедов с ребрами, параллельными осям координат. Журналист попросил приятеля-программиста Б.Питонника руководствуясь этим прогнозом, написать программу, которая по заданным координатам N параллелепипедных участков определяет, какой суммарный объем они фактически занимают. Но Б. Питонник никогда не участвовал в NetOI и не сумел это сделать. Помогите ему.
Технические условия: Программа считывает с клавиатуры натуральное число N (2<=N<=100), а далее N групп по 6 целых чисел – координаты противоположных вершин участков (-10000<Хi, Уi, Zi <10000). Все числа вводятся одной строкой через пробел. Входные данные гарантированно соответствуют ограничениям, наложенным вышеупомянутыми законом и дополнением. Программа должна вывести на экран одно целое число – искомый суммарный объем.
Пример 
Ввод
3 0 0 0 10 10 10 19 19 19 9 9 9 20 30 20 30 20 30
Вывод
2999

 

© LIKT 1998-2018