Задача SuperNet

 Для організації роботи нашого центру дистанційної освіти всі школи міста довелось з'єднати проводовими каналами зв'язку попарно, а в кожній школі всі проводи, що йдуть до неї, з'єднати між собою. Канал фізично є дротом  з опором R, причому ця величина однакова для всіх прокладених ліній (не варто обговорювати доцільність - так вирішили фахівці). При підключенні кожної школи, починаючи з третьої, зв'язківці вимірювали опір між кожною парою шкіл, підключених до мережі на даному етапі, використовуючи дуже точний цифровий омметр. Коли всі школи були підключені, вони порахували, скільки разів результати вимірювання виявились цілим числом. Хай це зробить і ваша програма. 
Технічні умови: Програма читає з клавіатури ціле число R - опір між кожною парою шкіл (1<=R<=10000), далі - натуральне число N (3<=N<=10000) - кількість шкіл.  Числа вводяться одним рядком через пропуск. Програма виводить на екран одне ціле число - кількість цілочисельних вимірювань. 
Приклад 
Введення
8 10 
Виведення
34 


Задача SuperNet

Для организации работы нашего центра дистанционного образования все школы города пришлось соединить проводными каналами связи попарно, а в каждой школе все ведущие к ней каналы соединить в общей точке .Канал физически представляет собой провод с сопротивлением R, причем  эта величина одинакова для всех проложенных линий (не стоит обсуждать целесообразность – так решили специалисты). При подключении каждой  школы, начиная с третьей, связисты измеряли сопротивление между каждой парой школ, подключенных к сети на данном этапе, используя особо точный цифровой омметр. Когда все школы были подключены, они посчитали, сколько раз результаты измерений оказались целым числом. Пусть это сделает и  ваша программа. 

Технические условия: Программа читает с клавиатуры целое число R – сопротивление провода между каждой парой школ (1<=R<=10000), далее - натуральное число N (3<=N<=10000) – количество школ .Все числа вводятся одной строкой через пробел. Программа выводит на экран одно целое число– количество целочисленных измерений. 

Пример:
Ввод
8 10

Вывод 
34

© LIKT 1998-2018