Задача Antigrav

План антивсесвіту можливо представити у вигляді декартової площини, де розміщено N планет-точок, кожна з відомою масою. Для кожної точки (x0, y0) площини можливо обчислити індекс антигравітації за наступною формулою:

Задача Antigrav

де mi – маса i-ой планети, а ri –відстань від заданої точки до i-ої планети.

Для заданого планом антивсесвіту і індексу антигравітації J треба знайти точку на плані, індекс антигравітації якої дорівнює J.

Технічні умови

Програма Antigrav читає з стандартного пристрою введення (клавіатури) наступні данні:

В першому рядку індекс антигравітації J – натуральне число, що не превищує 1018.

В другому рядку число планет системи N – натуральне число, що не перевищує 106.

Наступні N рядків описують планети в форматі xi yi mi – положення планет на плані і маса планети. При цьому маса кожної планети – натуральное число, що не перевищує 103, а координати по модулю не перевищують 104.

Програма повинна  вивести -1 у випадку, якщо шуканої точки не існує. У іншому випадку – координати цієї точки x0y0. Ваша відповідь не будет зарахована в тому випадку, якщо абсолютна і відносна похибка ,індекса антигравітації в вашій точці буде перевищувати 10-5.

Приклад:

Введення

Виведення

1

2

1 1 10

20 1 20

-1

18

3

1 1 1

3 3 3

4 1 2

2.2928932 2.7071068

© LIKT 1998-2018