XI Всеукраїнська олiмпiада з iнформатики

 

Годинник

    Жителi планети Олiмпiя полюбляють лiтати в гостi на iншi планети. Вченi планети розробили годинника, що може налагоджуватися для вiдлiку часу на будь-якiй планетi. Цей годинник складається з кульок, лотка (черги) i трьох чаш: секундної, хвилинної i годинної. В кожен момент часу кiлькiсть кульок в чашах показує час (секунди, хвилини i години вiдповiдно). Кожну секунду перша кулька з черги потрапляє в секундну чашу. Якщо секундна чаша наповнилась (кiлькiсть кульок дорiвнює кiлькостi секунд в хвилинi на цiй планетi), то ця кулька переходить до хвилинної чашi, а решта кульок переходять з секундної чашi в кiнець черги в порядку, зворотньому до їх надходження до секундної чашi. Аналогiчно, при наповненнi хвилинної чашi остання кулька переходить до годинної чашi, а решта кульок з хвилинної чашi переходить в кiнець черги в порядку, зворотньому до їх надходження до хвилинної чашi. Якщо заповнюється годинна чаша, то всi кульки з неї переходять в кiнець черги в порядку, зворотньому до їх надходження в годинну чашу. Всi кульки пронумерованi i в початковий момент часу мiстяться в черзi.

    Завдання: Написати програму CLOCK *, яка буде обчислювати кiлькiсть дiб, необхiдних для того, щоб початкове положення кульок в черзi повторилося.

    Вхiднi данi: Вхiдний текстовий ASCII-файл CLOCK.DAT мiстить в єдиному рядку натуральнi числа S, M, H, K (кiлькiсть секунд в хвилинi, хвилин в годинi, годин в добi i загальну кiлькiсть кульок вiдповiдно; S, M, H<=60, S+M+H-2<=K?<=000).

 
Приклад вхiдних даних
5 12 12 30
    Вихiднi данi: Вихiдний текстовий ASCII-файл CLOCK.SOL повинен мiстити в єдиному рядку пiдраховану Вашою програмою кiлькiсть дiб.
 
Приклад вхiдних даних
380
    Зауваження: В тестах, що будуть застосовуватися при перевiрцi, використання довгої арифметики не передбачається. Для подання кiлькостi дiб радимо використовувати типи даних extended в Pascal та long double в C. Приклад введення i виведення.
 

 

Водопровiд

    Мiсто складається з N районiв (1<=N<=100). Кожен район має свердловину для отримання води. Кожнi двi свердловини з'єднанi мiж собою трубою. По кожнiй трубi вода може текти тiльки в одному напрямку. Внаслiдок енергетичної кризи в кожен момент часу працює тiльки одна свердловина. Оскiльки система проектувалася без передбачення такого режиму роботи, деякi райони мiста iнколи залишаються без води.

    Завдання: Напишiть програму WATER.*, яка визначить, чи можна, змiнивши напрямок води по всiх трубах, що приєднанi до однiєї з свердловин, добитися безперервного водопостачання в мiстi.

    Вхiднi данi: В першому рядку файлу WATER.DAT знаходится число N - кiлькiсть районiв (свердловин) в мiстi. В наступних Nрядках для кожної свердловини вказуються кiлькiсть та номери свердловин, з яких до неї надходить вода. Свердловини мають номери вiд 1 до N.
Приклад вхiдних даних
4	
0     
1 1    
2 1 2  
3 1 2 3 
    Вихiднi данi: В єдиному рядку файлу WATER.SOL має бути одне число - номер шуканої свердловини, якщо така iснує, або 0 в iншому випадку.
 
Приклад вхiдних даних
2

 

Охорона

    Дано N (1<=N<=100) пронумерованих об'єктiв, що охороняються i з'єднанi K шляхами (1?K?4950). З будь-якого об'єкта на будь-який iнший можна проїхати шляхами. Рух кожним шляхом можливий в обидва боки. Необхiдно розташувати пiдроздiл охорони так, щоб найвiддаленiший об'єкт досягався якомога швидше.

    Завдання: Напишiть програму POLICE.*, що знаходить найкраще мiсце для пiдроздiлу охорони. Пiдроздiл може знаходитися як на одному з об'єктiв, так i на шляху мiж об'єктами.

    Вхiднi данi: Вхiдний текстовий ASCII-файл POLICE.DAT в першому рядку мiстить натуральнi числа N i K. В наступнмих K рядках мiстяться по три натуральних числа F, T, S (об'єкти з номерами F i T з'єднує шлях довжиною S кiлометрiв, 1?S?100; безпосередньо мiж F i T може бути не бiльше одного шляху).

 
Приклад вхiдних даних
3 2  
1 2 1
1 3 2
    Вихiднi данi: Вихiдний текстовий ASCII-файл POLICE.SOL повинен мiстити числа D, L, M, R (вiдстань найдальшого пункту дорiвнює D, пiдроздiл слiд розташувати в R кiлометрах вiд об'єкту L на шляху до об'єкту M).
 
Приклад вхiдних даних
1.5 1 3 0.5

Повний архів олімпіади (1,9 Mb)


© Всеукраїнський віртуальний центр олімпіад школярів "ОЛІМП"

© LIKT 1998-2018