Задача Line

 

Дано прямокутну декартову систему координат. N прямокутникiв розмiщено так, що одна з їх сторiн лежить на осi x. Кожен з прямокутникiв задано координатами початку та кiнця сторони, що лежить на осi х та висотою у 
(у>0). Знайти довжину лiнiї, що окреслює площу, зайняту прямокутниками. Ту частину лiнiї, що спiвпадає з вiссю х не враховувати. 
Технiчнi умови: Ви вводите з клавiатури кiлькiсть прямокутникiв N (вiд 1 до 10000), а потiм N разiв по три цiлих числа через пропуск - координати  основи та висоту прямокутника (всi числа невiд'ємнi i не перевищують 
10000). Ви виводите на екран єдине шукане число. 

Приклад: 

Введення                                                           Виведення
3                                                                           25 
1 2 3
5 9 4
6 8 7 


 

© LIKT 1998-2018