Задача Lesson

На нудному уроцi два учасники NetOI-2003 розпочали гру. Почувши вiд учителя незнайоме слово, вони записують його в зошит, i викреслюючи за один хiд будь-яку кiлькiсть однакових символiв, що стоять поряд, перетворюють слово в порожнiй рядок. Перемагає той, кому знадобилось менше ходiв. Кожен грає самостiйно, дотримуючись цього правила. Який найкращий результат може показати переможець?
Технiчнi умови. 
Ви вводите з клавiатури слово не довше 255 символов, виводите на екран єдине шукане число.
Приклад.
Введення:

abbbacc
Виведення:
3


Задача Net

В офiсi фiрми Megasoft встановлено N комп'ютерiв, пронумерованих вiд 1 до N, деякi з них з'єднані мiж собою. Повiдомлення мiж з'єднаними комп'ютерами проходить за 1 секунду. Комп'ютер, який отримав повiдомлення, одразу вiдправляє його всiм комп'ютерам, що з ним з'єднані. З якого комп'ютера головний програмiст Гiлл Бейтс повинен вiдправити повiдомлення, щоб усi комп'ютери отримали його якнайшвидше?
Технiчнi умови. 
Ви вводите з клавiатури кiлькiсть комп'ютерiв N (3<=N<=200), кiлькiсть з'єднань K, а потiм - K пар чисел, що позначають з'єднання (перше число - джерело, друге - приймач). Всi числа роздiленi пропуском. Ви виводите на екран найменший номер комп'ютера, з якого посилається повидомлення. Якщо всi комп'ютери не можуть отримати повiдомлення, вивести 0.
Приклад.
Введення:
4 3 1 2 3 4 2 3
Виведення:
1


Задача Way

На декартовiй площинi задано 2 точки своїми цiлочисельними координатами. Фiшка за 1 хiд може перемiститись в будь-яку з 8 найближчих цiлочисельних точок. Скiльки iснує рiзних шляхiв з мiнiмальною кiлькiстю ходiв фiшки мiж двома заданими точками?
Технiчнi умови.
Ви вводите з клавiатури через пропуск X1,Y1,X2,Y2 - координати початкової та кiнцевої точки (цiлi числа, що не перевищують 100 по абсолютнiй величинi). Ви виводите на екран шукану кiлькiсть шляхiв.
Приклад.
Введення:
1 1 1 3
Виведення:
3


Задача Digits

Дано натуральне число K. Знайти найменше число кратне К, всi цифри якого однакові (користуємось, звичайно, десятковою системою числення).
Технiчнi умови.
Ви вводите з клавiатури число K (2<= K<=1000). Ви виводите на екран цифру i 
кiлькiсть цих цифр в числі. Якщо розв'язку не iснує, вивести 0 0.
Приклад.
Введення:
37
Виведення:
1 3


 

Задача Lamps

Нова гiрлянда була виготовлена з лампочок, що не перегоряють при жодних умовах i що свiтяться при будь-якiй напрузi. Частина лампочок розчавили пiд час транспортування. Яку мiнiмальну їх кiлькисть потрiбно замiнити, щоб всі цілі лампи засвiтилась? Напругу подають на першу i останню лампи додатковими проводами.
Технiчнi умови.
Ви вводите К (50>=K>=3 ) - кiлькiсть ламп у гiрляндi, Т- кiлькiсть вiдрiзкiв провода, що з'єднує лампи, а далi Т пар чисел - номери з'єднаних вiдрiзком провода ламп, N -кiльксть розчавлених ламп, а потiм N чисел - їх номери. Всi величини вводяться з клавiатури через пропуск. Ви виводите на екран кiлькiсть ламп, що потрiбно замiнити.
Приклад.
Введення:
4 4 1 2 1 3 2 4 3 4 3 1 2 3
Виведення:
2

Г.Кравець, Г.Непомнящий, Ю.Пасіхов

© LIKT 1998-2018