Внимание!

        Слова Ввод> и Вывод< не вводятся и не выводятся, мы их используем для пояснения структуры примера!


Задача WORDS

Максимальна оцінка 50 балів

         Автор одного з словників англійської мови вирішив розмістити слова в ньому за новим принципом: кожне наступне повинно розпочинатися тією літерою, якою завершується попереднє. Допоможіть йому це зробити. Якщо варiантiв кiлька, знайдiть будь-який. Всі слова містять лише малі латинські літери.

        Введення-виведення

        Ви вводите з клавіатури число P - кількість контрольних прикладів в тесті, далі P разів повторюєте таку послідовність: натуральне число N<=200 - кількість слів в цьому прикладі, а далі N слів. Кожна вхідна величина вводиться з нового рядка. Ви виводите на екран для кожного контрольного прикладу 0, якщо цей набір слів неможливо розмістити, як цього вимагає задача, або номери слів. Кожне число виводиться з нового рядка.

        Приклад:

Введення >2
Введення >3
Введення >end
Введення >begin
Введення >nine
Введення >2
Введення >end
Введення >begin
Виведення <2
Виведення <3
Виведення <1
Виведення <0


Задача WORDS

Максимальная оценка 50 баллов

         Автор одного словаря английского языка решил разместить слова в нем по новому принципу: каждое следующее должно начинаться той буквой, которой заканчивается предыдущее. Помогите ему это сделать. Если вариантов несколько, найдите любой. Все слова содержат только маленькие латинские буквы.

        Ввод-вывод.

         Вы вводите с клавиатуры число P - количество контрольных примеров в тесте, далее P раз повторяете такую последовательность: натуральное число N<=200 - количество слов в этом примере, а далее N слов. Каждая входная величина вводится с новой строки. Вы выводите на экран для каждого контрольного примера 0, если этот набор слов невозможно разместить, как требуется в задаче, либо номера слов. Каждое число выводится с новой строки.

        Пример:

Ввод >2
Ввод >3
Ввод >end
Ввод >begin
Ввод >nine
Ввод >2
Ввод >end
Ввод >begin
Вывод <2
Вывод <3
Вывод <1
Вывод <0© LIKT 1998-2018